DET SOCIALPÆDAGOGISKE OMRÅDE

Indsatsen på Ørstedskolen tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige vanskeligheder og dækker derfor en meget bred vifte af indsatsmuligheder koordineret gennem diverse fora både internt og med vejledning fra PPR. Den røde tråd i indsatsen er, at eleven trods sine vanskeligheder ikke skal føle sig udskilt, og med udgangspunkt i det almene hjælpes derfor på mange fronter for videst mulig inklusion. Udfordringerne for eleven kan ligge indenfor både det faglige, det sociale og trivsel, og indsatserne skal derfor findes både inden for det specialfaglige og det pædagogiske område. Vi ser på elevens egne kompetencer og hjælper med at udvikle egen-indsigt og dermed mulighed for selv at handle. Gør man eleven parat til at lære, er det håbet, at eleven på længere sigt også bliver bedre rustet til ”verden udenfor”. For at have sikkerhed for at indsatsen hjælper, er der indlagt en høj grad af evaluering og opfølgning på de forskellige indsatser.

De Socialpædagogiske tilbud:

 • Ressourcecenter

  For elever, der har forskellige behov i undervisningssituationen, planlægges og koordineres indsatsen i skolens ressourcecenter.

 • Skolefe

  En skolefe hjælper de elever, som trænger til ekstra omsorg, for at deres skoleliv kan fungere. Skolefeen giver hverdagshjælp, og støtter børnene til at hjælpe sig selv i krisesituationer i et sommetider kaotisk familieliv. Skolefeen giver barnet den positive, anerkendende relation, som måske kan give dem styrken til at blive mønsterbrydere.

 • AKT

  AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.

  Ørstedskolen har uddannet AKT-personale, som arbejder både forebyggende, foregribende og indgribende. De er ressourcepersoner på områder, der vedrører elevernes trivsel samt psykiske og fysiske undervisningsmiljø.

  Specielt er der fokus på det forebyggende arbejde, hvor man arbejder med socialt inkluderende indsatser. Der arbejdes med klassernes sociale klima og igangsættes aktiviteter, som understøtter fællesskabet.

 • Forældrenetværk

  På Ørstedskolen er der oprettet et forældrenetværk for forældre til børn med særlige behov.

  Der er typisk mange frustrationer forbundet med at være forældre til et barn med særlige behov, og det er derfor vigtigt med et fælles forum for udveksling af viden og erfaringer, samt – ikke mindst- følelsen af ikke at stå alene.

  På møderne er der mulighed for at hjælpe hinanden, både med den viden, man som forældre opbygger i forhold til sit barns handicap, og med erfaringer og frustrationer i forhold til kontakten med diverse myndigheder m.m.: Hvad er der erfaring for virker, og hvor kan man henvende sig for yderligere hjælp?

 • Familieklasse

Familieklassen er et formaliseret samarbejde mellem skole og hjem, som skal forbedre elevens trivsel, både fagligt og socialt.

Hvis en elev har brug for at øve sig i at koncentrere sig, at organisere og planlægge, at deltage aktivt i klassen samt at forstå og følge de sociale spilleregler, er familieklassen et godt tilbud.

Her kan forældrene komme med i skole to gange om ugen, og eleven og forældrene guides til sammen at tage ansvar for den forandring, der skal til for at fremme elevens trivsel